کاوش ساختار وب با استفاده از اتوماتای یادگیر وگرامراحتمالی

برند: PDF
دسته بندی: مقالات داده کاوی
گارانتی:
قـیمـت: 2,000 تومان

 

چکیده

یکی از روشهای داده کاوی در وب، کاوش استفاده از وب میباشد. هدف ازاین کاوش، استخراج اطلاعات مفید از دادههایی است که از تعامل کاربران در هنگام استفاده از وب بهدست میآید. با استخراج این اطلاعات، میتوان میزان ارتباط بین صفحات وب را تعیین و در نتیجه عملیاتی مثل خوشه بندی و رتبه بندی صفحات وب را انجام داد. هدف در این مقاله، تعیین میزان ارتباط بین صفحات وب با استفاده از گرامر احتمالی و اتوماتای یادگیر میباشد. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا از مسیرهای حرکتی ذخیره شده کاربران در لاگ فایلها، گرامر احتمالی تولید شده و قوانین انجمنی استخراج میگردند. قوانین انجمنی استخراجی توسط اتوماتای یادگیر مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان ارتباط بین صفحات وب توسط اتوماتای یادگیر تعیین میگردد. نتایج شبیهسازیها از طریق مقایسه با روشهای AntWeb، Bollen و E-DLA نشان میدهد که روش پیشنهادی از کارایی قابل ملاحظهای برخوردار است.

 

کد مقاله: 1087

سال انتشار: 1392

 

  • برای نظر دادن در سایت لطفا وارد سایت شوید!