ارایه راهکاری برای بهبود کاوش الگوهای متوالی با استفاده از الگوریتم PrifixSpan

برند: PDF
دسته بندی: مقالات داده کاوی
گارانتی:
قـیمـت: 2,000 تومان

 

چکیده

الگوهای متوالی در دادههای پزشکی، آبوهوا، زیستشناسی کاربردهای فراوانی دارد. در جریانهای داده اجزا و عناصر مرتب در حال تولید هستند. این تولید پیوسته، باعث ایجاد محدودیتهایی میگردد. از جمله این محدودیتها عبارتند از اینکه مثلاکاربرد استفاده از حافظه محدود میشود، پایگاهداده به طور نامحدود در جریان است و نمیتواند چندین دفعه پویش شود. این مقاله از یک روش مفید برای الگوهای متوالی استفاده میکند. این روش بهبودیافته الگوریتم جریان با خطای محدود است. بهگونهای که یک جریان داده را به دستههای کوچکتری میشکند و هر دسته صرفا یکبار مورد پویش قرار میگیرد. به کمک راهکار هرس کردن و با بهرهگیری از درخت هرس سریعتر به جواب میرسد. از طرفی میتواند ضمانت کند در پایان کار الگوهای صحیح بیشتری نسبت به روش قبل در هر دسته یافت میشوند.

 

کد مقاله: 1068

سال انتشار: 1392

 

  • برای نظر دادن در سایت لطفا وارد سایت شوید!