تشخیص روباتهای وب با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر درخت تصمیم

برند: PDF
دسته بندی: مقالات داده کاوی
گارانتی:
قـیمـت: 2,000 تومان

 

چکیده

روباتها یا خزندههای وب برنامههایی برای استخراج دانش از صفحات وب هستند که کار خود را با تعدادی صفحه آغاز کرده و به صورت بازگشتی تمام اسناد قابل دسترسی از این صفحات را بازدید میکنند. روباتهای وب با رفتار های متفاوت اعم از مخرب و غیر مخرب، در کنار کاربران انسانی، جزء بازدیدکنندگان وب به حساب میآیند. در این مقاله از یک سیستم استنتاج فازی مبتنی بر درختان تصمیم برای تشخیص نوع بازدیدگنندگان وب استفاده شده است. بازدیدگنندگان به دو دسته انسان و روبات تقسیم میشوند. برای تمایز این دو دسته از 14 ویژگی استفاده شده است. کارایی سیستم پیشنهادی در غالب سه معیار صحت، فراخوانی و F1 با سایر روشهای ارائه شده برای تشخیص روبات های وب، ارزیابی میشود. علاوه براین از آزمون تی و منحنی ROC برای سنجش نتایج استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیستم پیشنهادی دقت را نسبت به روشهای یادگیری وزندار شده محلی ، طبقه بندی کننده Adaboost ، Bagging، C4.5 ، شبکه بیزین وشبکه باور بیزی بهبود می بخشد. 

 

کد مقاله: 1061

سال انتشار: 1392

  • برای نظر دادن در سایت لطفا وارد سایت شوید!